O ZWIĄZKU

 

 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Kultury z siedzibą w Szczecinie  jest organizacją  dobrowolną, skupiającą  pracowników  oświaty i  kultury  w celu  obrony ich interesów i praw.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz pracodawców.

2. Nazwa i znak graficzny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Kultury z siedzibą w Szczecinie stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

Członkiem związku może zostać każdy pracownik oświaty i kultury, o którym mowa w §1 niezależnie od tytułu zatrudnienia lub świadczenia usług.

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowniczych a w szczególności:

1) zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników,

3) zapewnienie członkom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1) Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów
administracji państwowej oraz organizacji społecznych,

2) Zawieranie i wypowiadanie zbiorowych układów pracy oraz innych porozumień,
pomiędzy Związkiem a pracodawcą, Regulaminy  Pracy, Regulaminy Wynagrodzeń, Regulaminy Świadczeń Socjalnych,

3) Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikami a pracodawcą.

4) Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi pracowników w przypadku istotnego naruszenia ich interesów,

5) Inicjowanie i organizowanie samopomocy członkom Związku,

6) Informowanie członków o działaniach Związku.

 

WAŻNE

ŻADNA OSOBA ZAKŁADAJĄCA I PRZYSTĘPUJĄCA DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO,

ALBO PEŁNIĄCA FUNKCJE W ZWIĄZKU ZAWODOWYM, NIE MOŻE PONOSIĆ 

NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI Z TEGO TYTUŁU.

NIERÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU JEST PRAWNIE ZAKAZANE I NIE

MOŻE MIEĆ MIEJSCA ZARÓWNO W PRZYPADKU OSÓB NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU,

JAK I POZOSTAJĄCYM POZA NIM.


Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć finansowo i rzeczowo naszą organizację w formie darowizny uprzejmie prosimy o kontakt e-mail: sekretariat@ozzpoik.pl oraz telefonicznie pod numer 509 464 878.

umieszczamy również nr. konta bankowego:

08 1050 1559 1000 0023 4198 9933 ING BANK ŚLĄSKI BSK O / SZCZECIN