STATUT

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OŚWIATY I KULTURY

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 12 CZERWCA 2021 ROKU.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Kultury z siedzibą w Szczecinie jest organizacją dobrowolną, skupiającą pracowników oświaty i kultury w celu obrony ich interesów oraz praw.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1.Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz pracodawców.

2. Nazwa i znak graficzny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Kultury z siedzibą w Szczecinie stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

§ 4

Członkiem Związku może zostać każdy pracownik oświaty i kultury, o którym mowa w § 1 niezależnie od tytułu zatrudnienia lub świadczenia usług.

§ 5

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowniczych, a w szczególności:

1. zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 2. podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników,

3. zapewnienie członkom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 6

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1. reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów administracji państwowej oraz organizacji społecznych,

2. zawieranie i wypowiadanie zbiorowych układów pracy oraz innych porozumień pomiędzy Związkiem a pracodawcą, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, regulamin świadczeń socjalnych,

3. udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów między pracownikami a pracodawcą,

4. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi pracowników w przypadku istotnego naruszenia ich interesów,

5. inicjowanie i organizowanie samopomocy członkom Związku,

6. informowanie członków o działaniach Związku,

7. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zobowiązania pracodawcy do zapewnienia członkom Związku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz udział w opracowaniu planów ich poprawy,

8. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy,

9. publiczne opiniowanie projektów i przepisów dotyczących:

a) pracowników,

b) reprezentacji pracowniczych,

c) przemian gospodarczych,

d) innych spraw istotnych dla członków Związku

 

II CZŁONKOWSTWO W ZWIĄZKU.

§ 7

1. Członkostwo w Związku nabywa się z chwilą przyjęcia przez właściwą jednostkę organizacyjną pisemnej deklaracji członkowskiej i opłacenia pierwszej składki członkowskiej.

2. W razie odmowy przyjęcia, zainteresowanemu służy odwołanie do Zarządu Regionu właściwego miejscowo dla miejsca zatrudnienia zainteresowanego.

§ 8

Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu z innymi związkami zawodowymi, działającymi na terenie zakładu pracy, który zatrudnia członka lub członków Związku, ich organami nadrzędnymi a także ze związkami zawodowymi innych zakładów.

§ 9

1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Związku,

b) skreślenia z listy członków,

c) zgonu.

2. Z chwilą ustania członkostwa wygasają wszelkie roszczenia wobec Związku.

§ 10

1. O skreśleniu z listy członków decyduje w drodze uchwały Zarząd Regionu.

   2. Skreślony z listy członków może być członek związku, który uporczywie nie wykonuje obowiązków członkowskich lub działa na szkodę związku.

3. Członka skreśla się z listy członków w razie zalegania z opłaceniem składki członkowskiej w wysokości odpowiadającej wysokości składek za okres dłuższy niż 3 miesiące.

4. Od uchwały Zarządu Regionu przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia członkowi uchwały, odwołanie do Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 11

Członek Związku ma prawo:

1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,

2. wybierać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz,

3. korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w zakresie ochrony swych praw i interesów pracowniczych,

4. występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli,

5. być informowanym na bieżąco o decyzjach i działaniach władz związkowych,

6. odwoływać się do władz wyższego szczebla od decyzji władz niższego szczebla.

§ 12

Członek Związku jest zobowiązany:

1. brać czynny udział w pracach Związku,

2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Związku,

3. przestrzegać i propagować zasadę wzajemnej pomocy i solidarności,

4. uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek,

5. brać udział w zebraniach na których zapadają decyzje dotyczące jego osoby,

6. regularnie i terminowo opłacać składkę członkowską w wysokości i terminach określonych uchwałą Walnego Zebrania Członków/Delegatów.

§ 17

1. Decyzję o przyjęciu lub skreśleniu członka Związku podejmuje Zarząd Związku.

2. Od tej decyzji przysługuje członkowi Związku prawo odwołania się do Walnego Zebrania/Zebrania Delegatów/ w terminie 14 dni od doręczenia odpisu decyzji.

 

III STRUKTURA I WŁADZE ZWIĄZKU.

§ 14

W Związku tworzy się, uwzględniając zakres terytorialny, następujące jednostki organizacyjne:

- koła, na szczeblu powiatowym,

- regiony, na szczeblu wojewódzkim,

- organizację ogólnokrajową, na szczeblu krajowym.

§ 15

1. Koła tworzy się na wniosek co najmniej 10 członków Związku, jeżeli zrzesza nie mniej niż 40 członków, na podstawie uchwały właściwego Zarządu Regionu.

2. Koło nie posiada osobowości prawnej i obejmuje swoim działaniem obszar co najmniej jednego powiatu.

3. Utworzenie, rozwiązanie albo połączenie koła następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie Zarządu Regionu na wniosek 10 członków Związku, koła lub komisji rewizyjnej związku.

4. Koło ulega rozwiązaniu w razie zmniejszenia liczebności koła poniżej 20 członków.

5. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku.

6. U jednego pracodawcy może działać tylko jedna podstawowa jednostka organizacyjna Związku.

§ 16

1. Regiony tworzy się na podstawie uchwały Zarządu Głównego Związku jeżeli zrzesza nie mniej niż 100 członków i obejmuje swoim terenem działania co najmniej jedno województwo.

2. Region jest międzyzakładową organizacją związkową o uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.

3. Region posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

4. Utworzenie, rozwiązanie albo połączenie Regionu następuje na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Głównego Związku przez Walne Zebranie Związku/ Walne Zebranie Delegatów.

5. Region jest nadrzędnym organem Związku w stosunku do kół działających na terenie Regionu.

§ 17

1. Organizacja ogólnokrajowa jest organizacją międzyzakładową w rozumieniu przepisów prawa, obejmującą swoją właściwością obszar całego kraju.

2. Organizacja ogólnokrajowa jest wyłącznie uprawniona do kontaktu z organami, instytucjami lub organizacjami szczebla centralnego, w szczególności szczebla ministerialnego.

§ 18

1. Organami uchwałodawczymi Związku na odpowiednich szczeblach organizacyjnych są:

a) Walne Zebranie Członków a po przekroczeniu liczby 300 członków – Walne Zebranie Delegatów,

b) Walne Zebranie Regionu,

c) Zebranie Koła.

2. Organami wykonawczymi Związku na odpowiednich szczeblach organizacyjnych są:

a) Zarząd Główny Związku,

b) Przewodniczący Zarządu Głównego,

c) Zarząd Regionu,

d) Przewodniczący Zarządu Regionu,

e) Zarząd Koła,

f) Przewodniczący Koła.

3. Organami kontrolnymi Związku na odpowiednich szczeblach organizacyjnych są:

a) Główna Komisja rewizyjna,

b) Regionalna Komisja Rewizyjna.

4. Kadencja wybieralnych władz Związku trwa 5 lat.

5. Organy związku działają kolegialnie i mogą powoływać organy pomocnicze – zespoły lub komisje.

 

§ 19

1. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.

2. Wybory odbywają się na następujących zasadach:

a) nie ogranicza się liczby kandydatów,

b) zgłoszenie kandydatów następuje najpóźniej w terminie 14 dni przed planowanym terminem zebrania,

c) wybory poprzedza kampania wyborcza obejmująca zebranie i przedłożenie przewodniczącemu zebrania najpóźniej w dniu wyborów listy co najmniej 50 podpisów poparcia za kandydaturą,

d) głosuje się na poszczególnych kandydatów,

e) głosowanie jest tajne,

f) każdemu członkowi Związku/Delegatowi przysługuje jeden głos,

g) czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom Związku niezalegającym z opłaceniem składek członkowskich.

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza uchwalana przez Walne Zebranie.

§ 20

1. Decyzje władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że Statut stanowi inaczej.

2. Decyzje władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym za wyjątkiem decyzji w sprawach personalnych.

3. Na wniosek uprawnionego członka władz Związku zarządza się głosowanie tajne.

§ 21

1. Członkowie władz Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji na pisemny wniosek 25% członków organizacji danego szczebla i przeprowadzeniu głosowania.

2. Odwołanie członka władz Związku następuje w takim samym trybie jak powołanie. 

 

§ 22

1. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

a) ustania członkostwa w Związku,

b) rezygnacji z mandatu,

c) odwołania.

2. Wybory uzupełniające do władz Związku przeprowadza się w przypadku zmniejszenia się ilości członków władz do stanu poniżej połowy początkowego składu.

3. Wybory przeprowadza się na Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym zwołanym przez Zarząd Związku w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia powstania stanu, o którym mowa w ust. 2.

 

IV KOMPETENCJE WŁADZ ZWIĄZKU.

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Związku/ Zebrania Delegatów/ należy: a) uchwalenie zmian statutu,

b) uchwalenie programu działania Związku,

c) uchwalenie ordynacji wyborczej do władz Związku,

d) określenie ogólnych zasad działalności gospodarczej Związku,

e) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych Związku,

f) rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu,

g) określanie właściwych form protestu,

h) decydowanie o przystąpieniu Związku do ogólnokrajowych zrzeszeń i organizacji związkowych,

i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku,

j) uchwalanie zasad opłacania składek, ich wysokości oraz świadczeń na rzecz członków.

2. Walne Zebranie Związku zwołuje Zarząd Związku co najmniej raz w roku.

3. Na uzasadniony wniosek połowy liczby Zarządów Regionów, Zarząd Związku jest zobowiązany do zwołania w ciągu 30 dni Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Walnemu Zebraniu przewodniczy przewodniczący Związku lub jego zastępca. 

 

§ 24

 

1. Kompetencje Walnego Zebrania Związku, po przekroczeniu liczby 300 członków związku realizuje Walne Zebranie Delegatów.

2. Delegatów wybierają Walne Zebrania Regionów w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny według stanu liczby członków na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego termin Zebrania według zasady: - 10 -100 członków – 5 delegatów -101-200 członków – 15 delegatów -201-300 członków -25 delegatów - za każde rozpoczęte 300 członków – 10 delegatów.

3. Regiony zalegające powyżej 3 miesięcy z odprowadzeniem składek członkowskich do Zarządu Głównego Związku mają prawo do 1 mandatu.

 

§ 25

1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

a) reprezentowanie Związku na zewnątrz,

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

c) dokonywanie czynności prawnych,

d) zwoływanie i ustalanie programu Walnego Zebrania/ Zebrania Delegatów – termin oraz porządek obrad podaje się do wiadomości członków nie później niż 7 dni przed planowanym zebraniem,

e) zarządzanie majątkiem Związku,

f) powoływanie, według potrzeb komisji lub zespołów problemowych,

g) ustalanie i kierowanie zbiorowymi działaniami Związku,

h) organizowanie zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania właściwych form protestu.

2. Przewodniczącego i członków Zarządu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

3. Zarząd stanowią:

a) przewodniczący,

b) zastępca przewodniczącego,

c) sekretarz,

d) skarbnik,

e) członkowie zarządu ( do trzech osób).

4. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż pięć razy w roku.

 

§ 26

Postanowienia Statutu dotyczące Zarządu Związku stosuje się odpowiednio do Zarządu Regionu i Zarządu Koła, uwzględniający terytorialny zakres kompetencji organów Związku.

§ 27

1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej Związku należy:

a) nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu z realizacji decyzji/ uchwał władz Związku,

b) kontrolowanie gospodarki finansowej Związku.

2. Komisja rewizyjna składa ze swej działalności sprawozdania Walnemu Zebraniu.

3. W razie stwierdzenia niezgodności w zarządzaniu majątkiem Związku ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku Związku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia Zarząd.

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

5. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub zastępca.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu.

§ 28

Postanowienia Statutu dotyczące Głównej Komisji Rewizyjnej Związku stosuje się odpowiednio do Regionalnej Komisji Rewizyjnej, uwzględniając terytorialny zakres kompetencji organów Związku.

§ 29

1. Przewodniczący Zarządu Głównego kieruje pracami Zarządu Głównego oraz określa zakresy obowiązków każdego z członków Zarządu.

2. Przewodniczący Zarządu Głównego jest uprawniony do reprezentowania Związku w sprawach niecierpiących zwłoki.

3. Dla pracowników zatrudnionych przez Zarząd Przewodniczący jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

 

4. Postanowienia Statutu dotyczące Przewodniczącego Zarządu Głównego stosuje się odpowiednio do Przewodniczącego Zarządu Regionu i Przewodniczącego Zarządu Koła, uwzględniając terytorialny zakres kompetencji organów Związku.

 

V FUNDUSZE ZWIĄZKU.

§ 30

1. Fundusze Związki tworzone są:

a) ze składek członkowskich,

b) dotacji,

c) darowizn i ofiarności publicznej.

2. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

3. Wysokość składki członkowskiej oraz sposób jej podziału ustala Walne Zebranie Związku/ Walne Zebranie Delegatów.

§ 31

Majątek Związku służy finansowaniu działalności statutowej Związku.

§ 32

1. Podstawą działalności finansowej Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji Związku.

2. Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu sprawdza Komisja Rewizyjna a zatwierdza Walne Zebranie Związku.

3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 33

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych jest uprawniony Zarząd.

2. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczącego.

3. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponosi odpowiedzialność Zarząd Związku.