RODO

Informacja w sprawie Ochrony Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Kultury informuje, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez OZZPOiK z siedzibą w Szczecinie:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Kultury siedzibą w Szczecinie przy ul. Dworcowej 19/415, NIP 851-30-96-624, REGON 320684657, KRS 0000332364 , e-mail: sekretariat@ozzpoik.pl  , tel. 519841995; zwane dalej Administratorem.

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych OZZPOiK i mogą być udostępnione innym odbiorcom jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie związanym z wykonywaniem działań statutowych OZZPOiK.

3.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane osobom odwiedzającym stronę internetową ozzpoik.pl – w części dotyczącej prac w organach statutowych OZZPOiK – imię i nazwisko, przynależność do organizacji związkowej, nr telefonu i adres internetowy email.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5.    Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez OZZPOiK Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Z poważaniem,
Maria Doroszko
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Kultury