STATUT

 

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW OŚWIATY NIE BĘDACYCH NAUCZYCIELAMI

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

I Postanowienia ogólne

§ 1

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Nie Będących Nauczycielami z siedzibą w Szczecinie zwany dalej Związkiem jest organizacją dobrowolną, skupiającą pracowników  oświaty administracji i obsługi w celu obrony ich interesów i praw.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej

§ 3

Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz pracodawców.
Nazwa i znak graficzny Ogólnopolski Związku Zawodowego Pracowników Oświaty Nie Będących Nauczycielami z siedzibą w Szczecinie  stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

§ 4

Członkiem związku może zostać każdy pracownik oświaty  administracji i obsługi

§ 5

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowniczych a w szczególności:

1) zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników,

3) zapewnienie członkom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 6

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1. Reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów
administracji państwowej oraz organizacji społecznych,

2. Zawieranie i wypowiadanie zbiorowych układów pracy oraz innych porozumień
pomiędzy Związkiem a pracodawcą,/ Regulaminy  Pracy, Regulaminy Wynagrodzeń ,Regulaminy Świadczeń Socjalnych

3. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów
między pracownikami a pracodawcą,

4. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi pracowników w przypadku istotnego naruszenia ich interesów,

5. Inicjowanie i organizowanie samopomocy członkom Związku,

6. Informowanie członków o działaniach Związku,

7. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zobowiązania pracodawcy do zapewnienia członkom Związku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz udział w opracowaniu planów ich poprawy,

8. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie
unormowanym przepisami prawa pracy,

9. Publiczne opiniowanie projektów i przepisów dotyczących:
a) pracowników,
b) reprezentacji pracowniczych,
c)przemian gospodarczych,
d) innych spraw istotnych dla członków Związku,

Członkostwo Związku

§ 7

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest koło.

§ 8

Związek może zawierać porozumienia o współdziałaniu z innymi związkami zawodowymi, działającymi na terenie zakładu pracy, który zatrudnia członka lub członków Związku, ich organami nadrzędnymi a także ze związkami zawodowymi innych zakładów.

§ 9

Członkostwo Związku ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia ze Związku,

2) skreślenia z listy członków,

3) zgonu.

§ 10

Członek Związku ma prawo:

1) uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku.

2) wybierać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz.

3) korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w zakresie ochrony swych praw i interesów pracowniczych.

4) występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych wszystkich szczebli.

5) być informowanym na bieżąco o decyzjach i działaniach władz związkowych.

6) odwoływać się do władz wyższego szczebla od decyzji władz niższego szczebla.§ 11

Członek Związku jest zobowiązany:

1) brać czynny udział w pracach Związku.

2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał Związku.

3) przestrzegać i propagować zasadę wzajemnej pomocy i solidarności.

4) uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.

5) brać udział w zebraniach na których zapadają decyzje dotyczące jego osoby.

§ 12

Decyzję o przyjęciu lub skreśleniu członka Związku podejmuje zarząd Związku.
Od decyzji tej przysługuje członkowi Związku prawo odwołania się do Walnego Zebrania /Zebrania Delegatów/ w terminie 14 dni od doręczenia odpisu decyzji.

III Władze Związku

§ 13

Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
Wybory odbywają się na następujących zasadach:

1. Nie ogranicza się liczby kandydatów

2. Głosuje się na poszczególnych kandydatów

3. Głosowanie jest tajne

4. Przewodniczącego wybiera Walne Zebranie Delegatów

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa ordynacja wyborcza
uchwalana każdorazowo przez Walne Zebranie.

§ 14

Decyzje władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym statutem.

Decyzje władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym za wyjątkiem decyzji w sprawach personalnych.

Na wniosek uprawnionego członka władz Związku zarządza się głosowanie tajne.

§ 15

Członkowie władz Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji na pisemny wniosek 25% członków organizacji danego szczebla i przeprowadzeniu głosowania.
Odwołanie członka władz Związku następuje w takim samym trybie jak powołanie.

§ 16

1. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
a) Ustania członkostwa Związku
b) Rezygnacji z mandatu
c) Odwołania

2. Wybory uzupełniające do władz Związku przeprowadza się w przypadku zmniejszenia się ilości członków władz do stanu poniżej połowy początkowego składu.
Wybory przeprowadza się na Walnym Zebraniu Nadzwyczajnym zwołanym przez Zarząd Związku.

§ 17

1. Władzami Związku są:

a) Walne Zebranie Członków a po przekroczeniu liczby 300 członków- Walne Zebranie Delegatów

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja wybieralnych władz Związku trwa 5 lata.

IV Kompetencje Władz Związku

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Związku /Zebrania Delegatów/ należy:

a) uchwalenie zmian statutu

b) uchwalenie programu działania Związku

c) uchwalenie ordynacji wyborczej do władz Związku

d) określenie ogólnych zasad działalności gospodarczej Związku

e) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych Związku

f) rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu

g) określanie właściwych form protestu

h) decydowanie o przystąpieniu Związku do ogólnokrajowych zrzeszeń i organizacji związkowych

i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku

j) uchwalanie zasad opłacania składek, ich wysokości oraz świadczeń na rzecz członków

2. Walne Zebranie Związku zwołuje Zarząd Związku co najmniej raz w roku.

3. Na mocy uchwały Zarząd Związku jest zobowiązany do zwołania w ciągu 30 dni Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Walnemu Zebraniu przewodniczy przewodniczący Związku lub jego zastępca.

§ 19

1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

a) reprezentowanie Związku na zewnątrz

b) realizacja uchwał Walnego Zebrania

c) dokonywanie czynności prawnych

d) zwoływanie i ustalanie programu Walnego Zebrania /Zebrania Delegatów/

- termin oraz porządek obrad podaje się do wiadomości członków nie później niż 7 dni przed planowanym zebraniem

e) zarządzanie majątkiem Związku

f) powoływanie, według potrzeb, komisji lub zespołów problemowych

g) ustalanie i kierowanie zbiorowymi działaniami Związku

h) organizowanie zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania właściwych form protestu.

2. Przewodniczącego i członków Zarządu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

3. Zarząd stanowią:

a) przewodniczący

b) zastępca przewodniczącego

c) sekretarz

d) skarbnik

e) członkowie zarządu (do trzech osób)

4. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż pięć razy w roku.

§ 20

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy:

a) nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu z realizacji decyzji / uchwał władz Związku

b) kontrolowanie gospodarki finansowej Związku

2. Komisja rewizyjna składa ze swej działalności sprawozdania Walnemu Zebraniu.

3. W razie stwierdzenia niezgodności w zarządzaniu majątkiem Związku ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku Związku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia Zarząd.

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

5. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub zastępca.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

8. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu.

V Fundusze związku § 21

1. Fundusze Związku tworzone są:

a) ze składek członkowskich

3. Zarządzanie majątkiem Związku nie może naruszać przepisów finansowych.

4. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Związku.

§ 22

Majątek Związku służy finansowaniu działalności statutowej Związku.

§ 23

1. Podstawą działalności finansowej Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji Związku.

2. Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu sprawdza Komisja Rewizyjna a zatwierdza Walne Zebranie Związku.

3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 24

1. Do składnia oświadczenia woli w sprawach finansowych jest uprawniony Zarząd.

2. Do składania oświadczenia woli wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczącego.

3. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponosi odpowiedzialność Zarząd Związku.

VI Postanowienia końcowe.

§ 25

Zmiany w statucie mogą być wprowadzane uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności połowy liczby członków.

§ 26

Rozwiązywanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności połowy liczby członków.

§ 27

1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zebranie.

Komisja likwidacyjna decyduje o przeznaczeniu pozostałego majątku.

2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w sądzie rejestracyjnym.

§ 28

 

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu lub spornych, decyzje podejmuje Zarząd w oparciu o przepisy ustawy o Związkach Zawodowych.